به زبان تصویر گزیده خاطرات ٢٨ مرداد

 

خاطره اردشیر زاهدی از ودکاخوری و مجادله شاه و خروشچف در شوروی

ویدئو خاطره اردشیر زاهدی از الیزابت تایلور