والاحضرت فوزیه خواهر ملک فاروق ڀادشاه مصر و همسر اول شاه فقید

بازگشت